Opplysningsplikt ved boligkjøp

Opplysningplikt ved boligkjøp Har du kjøpt en bolig? Visste du at når du kjøper en bolig har du krav på at selgeren gir deg relevante opplysninger om boligens stand? Dette kalles selgerens opplysningsplikt. Hvis selgeren bryter opplysningsplikten foreligger det en mangel ved boligen. Det samme gjelder hvis selgeren har gitt kjøperen uriktige opplysninger. Lurer du…

Read more

Advokathjelp ved salg av bolig

Advokathjelp ved salg av bolig Er kjøperen misfornøyd med boligen du har solgt? Eller kanskje han ikke betaler hele eller deler av kjøpesummen? Advokatfirmaet Skarbøvig AS, som står bak Eiendomsadvokaten.no, tilbyr advokathjelp ved både kjøp og salg av bolig. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg. Vi har lang og bred erfaring på boligtvister Våre advokater har…

Read more

Advokathjelp ved kjøp av bolig

Advokathjelp ved kjøp av bolig Har du oppdaget ubehagelige overraskelser ved boligen du har kjøpt? Kanskje mistenker du fukt på badet, arealavvik, eller andre uforutsette mangler? Advokatfirmaet Skarbøvig AS tilbyr advokathjelp ved både kjøp og salg av bolig. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din sak. Ta gjerne en titt på artiklene…

Read more

Konflikt i sameiet

Konflikt i sameiet Det finnes mange grunner til oppløsning av et sameie. Sameieforhold kan opphøre på grunn av konflikt, eller det kan oppløses fordi en sameiepart ønsker å frigjøre kapital. Det er ikke uvanlig at det oppstår konflikt i sameier. Sameierne kan ha ulik interesse i sameiegjenstanden, og konflikt om gjenstandens bruk eller vedlikehold kan…

Read more

Høy strømregning førte til prisavslag

Høy strømregning førte til prisavslag Det er skuffende når den nykjøpte boligen ikke står til forventningene. Mangler kan komme i mange former. Typiske mangler er vannskader, rådighetsmangler eller skadedyr, men også andre mangler kan forekomme. Nylig ble en sak klaget inn for finansklagenemda hvor kjøperen ønsket å gjøre krav gjeldende grunnet høy strømregning. Finansklagenemda tilkjente…

Read more

Ansvarsbefriende hindring i eiendomsforhold

Ansvarsbefriende hindring i eiendomsforhold Det overordnede utgangspunktet i norsk kontraktsrett er at avtaler skal holdes. Dette innebærer at en kontraktspart som bryter sine forpliktelser etter avtalen som hovedregel må stå til ansvar overfor motparten.  Et unntak fra denne hovedregelen er de tilfellene hvor det foreligger en ansvarsbefriende hindring. I denne artikkelen forklarer vi hva unntaket innebærer, og gir deg…

Read more

Reguleres kjøpet av avhendings- eller bustadoppføringslova?

Reguleres kjøpet av avhendings- eller bustadoppføringslova? Har du kjøpt en bolig og er usikker på om kjøpet reguleres av avhendings- eller bustadoppføringslova? Vi gir deg svaret. Avhendingslova § 1-1 Avhending Det følger av avhendingslova § 1-1 (1) at loven gjelder avhending av fast eiendom når avhendingen skjer ved frivillig salg, bytte eller gave. Med “avhending” menes overføring av…

Read more

Arkitektfirma må betale millioner til boligkjøpere

Arkitektfirma må betale millioner til boligkjøpere  I begynnelsen av februar 2020 kom Høyesterett med en ny domsavgjørelse mot et arkitektfirma. Dommen har betydning for hvor langt erstatningsansvaret strekker seg overfor utenforstående tredjemenn. Har du behov for advokathjelp i forbindelse med kjøp eller salg av en bolig? Vi hjelper deg. I HR-2020-312-A tok Høyesterett stilling til om…

Read more

Skygger naboens trær for eiendommen din?

Skygger naboens trær for eiendommen din? Mange konflikter som oppstår i naboforhold omhandler naboens trær eller naboens hekk. Mange ønsker seg best mulig solforhold eller utsikt, og kunne tenkt seg treet på naboeiendommen fjernet. På den andre siden ønsker kanskje naboen å skjerme innsynet på sin eiendom ved å beholde trær eller andre forekomster på…

Read more

Hvorfor er det nødvendig å tinglyse?

Hvorfor er det nødvendig å tinglyse? Noen ganger ønsker man å spare seg for dokumentavgiften som følger med det å tinglyse en rettighet. Er det slik at det er nødvendig å tinglyse alle rettsstiftelser på en eiendom? Ved behov for advokathjelp er du velkommen til å ta kontakt med oss. Som utgangspunkt oppfordrer vi alltid å tinglyse.   For…

Read more

Avhendingslova § 3-10 med lovkommentar

Avhendingslova § 3-10 med lovkommentar Avhending av fast eiendom reguleres avhendingslova. Dette innebærer kjøp, salg eller bytte av typisk enebolig, selveierleilighet, borettslagsleilighet, tomt eller hytte. Lovens kapittel 3 omhandler krav til boligens tilstand og er det rettslige grunnlaget for når det foreligger mangler. Avhendingslova § 3-10 omhandler undersøkelse av eiendom før kjøp. Bestemmelsen vil ofte…

Read more

Når det er feil i prospektet

Når det er feil i prospektet Har du noen gang opplevd at boligprospektet ikke er i overensstemmelse med boligens faktiske stand? Kanskje solforholdene skiller seg fra det som var angitt i prospektet? Eller sto det at fellesutgiftene omfattet flere poster enn hva som er tilfellet? Boligprospekt kan ha en tendens til å overdrive boligens gode…

Read more

Har du kontrakt med håndverkeren?

Har du kontrakt med håndverkeren? Ved å ha en kontrakt som regulerer arbeidsforholdet mellom deg og håndverkeren kan du unngå mange tvister. Mange inngår muntlige arbeidsavtaler om reparasjon, vedlikehold, ombygging og lignende. At det ikke inngås kontrakter kan skyldes at det ofte er snakk om småjobber eller en “det går sikkert fint”-holdning fra forbrukerens side.…

Read more

Når kan du kreve dagmulkt?

Når kan du kreve dagmulkt? Dagmulkt er et beløp en leverandør må betale for hver dag en ytelse er levert for sent. Dersom en privatperson inngår en avtale med en entreprenør om oppføring av bolig, vil bustadoppføringslova komme til anvendelse. Hvis du har behov for advokathjelp i forbindelse med kjøp eller salg av bolig er…

Read more

Når kan du holde tilbake husleien?

Når kan du holde tilbake husleien? Kan leietakeren holde tilbake husleien? I hvilke tilfeller og i hvilken utstrekning er det lovlig? Vi gir deg svaret, og tilbyr advokathjelp ved behov. Husleieloven regulerer avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag (leie av bolig). Som hovedregel er loven ufravikelig med mindre det er til gunst for leietaker, jf.…

Read more

Rt. 2002 s. 1425

Rt. 2002 s. 1425 I Bukkebo-dommen (Rt. 2002 s. 1425) foretok Høyesterett en mangelsvurdering av en bolig solgt “som den er”. Før kjøpets inngåelse hadde selgeren opplyst kjøper om at boligen hadde problemer med vanninntrengning. Kjøperen var med andre ord klar over feilen, men det viste seg at utbedringskostnadene ble høyere enn antatt. Hadde eiendommen…

Read more

Kan kommunen pålegge utbygger å bekoste turvei for 1,6 millioner kr?  

Kan kommunen pålegge utbygger å bekoste turvei for 1,6 millioner kr?   Oslo kommune  krevde at Selvaag Bolig måtte finansiere og gjennomføre utbyggingen av en turvei for å få tillatelse  til å bygge  ut  et boligfelt på Mortensrud. Oslo tingrett mente vilkåret var «myndighetsmisbruk», og konkluderte med at vedtaket var ugyldig.   Kommuner har i reguleringsplan adgang til å fastsette hvordan et område skal…

Read more

Kommunens adgang til å gi dispensasjon fra reguleringsplan

Kommunens adgang til å gi dispensasjon fra reguleringsplan  Hva er en reguleringsplan?  En reguleringsplan er en kommunal plan som regulerer hvordan et område skal anvendes og bebygges.  At et område er regulert i reguleringsplan innebærer at den private part som utgangspunkt ikke har adgang til å realisere prosjekter som strider mot reguleringsplanen, med mindre kommunen gir dispensasjon. Dispensasjon fra reguleringsplan Kommunen har adgang…

Read more

Rt. 2003 s. 612 “Arealavvik”

Rt. 2003 s. 612 “Arealavvik” Saken gjaldt krav om prisavslag etter avhendingslova § 4-12. For å kreve prisavslag etter denne bestemmelsen må det foreligge en verdireduserende mangel. Les gjerne artikkelen “Foreligger det en mangel ved din bolig”. I denne saken var en leilighet opplyst med 112 kvadratmeter, mens de faktiske forhold var på 102 kvadratmeter.…

Read more

Avhendingslova § 3-9 med lovkommentar

Avhendingslova § 3-9 med lovkommentar Avhending av fast eiendom reguleres avhendingslova. Dette innebærer kjøp, salg eller bytte av typisk enebolig, selveierleilighet, borettslagsleilighet, tomt eller hytte. Lovens kapittel 3 omhandler krav til boligens tilstand og er det rettslige grunnlaget for når det foreligger mangler. Avhendingslova § 3-9 regulerer mangler ved kjøp som er gjort med “som…

Read more

Avhendingslova § 3-8 med lovkommentar

Avhendingslova § 3-8 med lovkommentar Selv om det ikke foreligger feil ved eiendommen kan mangelsspørsmålet oppstå. Det kan utgjøre en mangel at opplysningene som er gitt ikke er i overensstemmelse med hvordan eiendommen faktisk er. Opplysningsplikten etter avhendingslova reguleres av § 3-7 og § 3-8. I disse bestemmelsene skiller vi mellom opplysningssvikt og opplysningsrisiko. Opplysningsrisiko er når det er gitt…

Read more

Leietaker betaler ikke husleie

Leietaker betaler ikke husleie Siden nyttår har Forbrukerrådet mottatt 1714 spørsmål fra parter i et leieforhold. De fleste som tar kontakt er utleiere. Nesten halvparten av utleierne som har henvendt seg til Forbrukerrådet opplever forsinket betaling av husleie. Andre sliter med at leien ikke blir betalt i det hele tatt. Hva gjør du når leietaker…

Read more

Lurer du på hva ekspropriasjon er?

Lurer du på hva ekspropriasjon er? Ekspropriasjon innebærer at eiendomsretten fratas grunneieren, og overføres til noen andre. Hvis det er nødvendig kan ekspropriasjon skje ved tvang. Har du behov for advokathjelp? Ta gjerne kontakt med oss så bistår vi deg i din sak. Hvem kan ekspropriere? Som regel vil det være det offentlige som utfører…

Read more

Slik påvirker vedtakelse av ny boliglov deg

Slik påvirker vedtakelse av ny boliglov deg Torsdag 16. mai ble det vedtatt endringer i avhendingslova. Endringene vil kunne få stor betydning dersom du skal kjøpe eller selge en bolig. Hvordan påvirker vedtakelse av ny boliglov deg? Flere stilte seg kritisk til lovforslaget Lovendringen innebærer en betydelig endring av rettstilstanden, og hadde i forkant av…

Read more

Prisavslag for innvendig byggefeil

Prisavslag for innvendig byggefeil Hvis du har kjøpt en mangelfull bolig, kan du ha krav på prisavslag selv om det er tatt et “som den er”-forbehold. Ta kontakt med oss så bistår vi deg i din sak. LG-2018-153733 Prisavslagskrav som følge av feil ved boligkonstruksjonen ble fremsatt i LG-2018-153733. Boligen, som var oppført i 1980,…

Read more

Du kan kreve garanti av entreprenøren

Du kan kreve garanti av entreprenøren Har du planer om å bygge bolig? Det er mange som drømmer om å bygge egen bolig, og da er det viktig å være kjent med reglene i bustadoppføringslova. Bustadoppføringslova kommer til anvendelse når en forbruker og næringsdrivende inngår avtale om oppføring av bolig. Bustadoppføringslova § 12 pålegger entreprenøren…

Read more

Selgers risiko for rådighetsbegrensninger

Selgers risiko for rådighetsbegrensninger Enkelte eiendommer kan være underlagt visse rådighetsbegrensninger. Dette kan være i form av for eksempel negative servitutter eller offentlige reguleringsplaner. Hvilken betydning har det for deg? HR-2018-2346-A Høyesterettsavgjørelsen HR-2018-2346-A illustrerer hvordan en rådighetsbegrensning kan tolkes i et bestemt tilfelle. Dommen kan leses i sin helhet på domstol.no. Saken gjaldt et par som hadde kjøpt…

Read more

Når har du rett til å heve?

Når har du rett til å heve? Ofte avdekkes det mangler ved boligkjøp. Forsinkelse i forbindelse med overtakelse kan også oppstå. Ved et omfattende avtalebrudd kan det være fristende å gå fra hele kjøpsavtalen. Det er dette som kalles å heve. Rettsgrunnlaget for å heve kjøpet av en bolig finner vi i avhendingslova § 4-3…

Read more

Krenkelse av grunneiers strandrett

Krenkelse av gruneiers strandrett I Høyesterettsdom HR-2019-280-A ble det tatt stilling til om en grunneiers strandrett var krenket. I tillegg ble betydningen av at grunneieren hadde forholdt seg passiv til utbyggingen over lengere tid, vurdert. I artikkelen “Dette bør du vite dersom eiendommen grenser til sjøen” kan du lese hva som ligger i standretten. Sakens…

Read more

Blir du rammet av det nye lovforslaget?

Blir du rammet av det nye lovforslaget? Regjeringen har utarbeidet et nytt lovforslag som skal styrke boligkjøpers stilling. Det er foreslått en rekke endringer i avhendingslova (les lovforslaget på regjeringen.no). Hvilke endringer er foreslått? Blant annet er det foreslått å fjerne muligheten til å selge bolig “som den er“. Dette vil medføre at selger i…

Read more

Bad var 20 år eldre enn opplyst

Bad var 20 år eldre enn opplyst Finansklagenmnda behandlet nylig en sak der badet viste seg å være 20 år eldre enn opplyst. Saken kan leses i sin helhet her. Uriktige opplysninger utgjør en kjøpsrettslig mangel. Sakens faktum Boligen, som lå på Nesodden, ble solgt for 6 830 000 kroner. I prospektet stod det at…

Read more

Når gjelder allemannsretten?

Når gjelder allemannsretten? Det er ingen tvil om at nordmenn er glad i natur og friluftsliv. Allemannsretten bidrar til at denne interessen kan dyrkes. Retten gir deg mulighet til å ferdes over andres grunn, og åpner for gåturer, bading, plukking av sopp og blomster, sykling, ridning, jakt, fiske, telting og skiturer på grunn som eies…

Read more

Foreligger det en mangel ved din bolig?

Foreligger det en mangel ved din bolig? Våre advokater er dyktige på området og bistår deg gjerne!   Hva som kvalifiseres til å være en mangel beror på et komplekst regelsett, som oppleves vanskelig for mange. Kjøpekontrakten utgjør grunnlaget for hva som anses som en mangel, og avhendingslova utgjør bakgrunnsretten. Det er heller ikke lett å orientere…

Read more

Dette bør du vite om loftutbygging

Dette bør du vite om loftutbygging Boligpresset i bykjernen er stadig økende, og det er trangt om plassen. Loftutbygging har derfor blitt populært for å skape flere boenheter. Nye lovendringer har forenklet loftutbyggingsprosessen. Formålet er å øke boligveksten i Oslo-området. Les mer om endringer i praksisen rundt loftutbygging på e24.no. Loftsveilederen til Oslo kommune kan…

Read more

Servitutter

Servitutter Har du kjøpt en eiendom hvor det påhviler en servitutt? Vi forklarer deg hva en servitutt er. Hva er en servitutt? En servitutt er en form for heftelse som påhviler en eiendom og reguleres av servituttloven. Det skilles mellom positive og negative servitutter. En negativ servitutt hindrer grunneieren fra å bruke egen eiendom på…

Read more

Selger kan få større ansvar

Selger kan få større ansvar En ny lovendring innebærer at det vil bli slutt på at selger kan fraskrive seg ansvar ved salg av bolig ved å selge den “som den er” (les lovforslaget på regjeringen.no sine nettsider). Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) opplyser til Aftenposten at det skal være lov å selge dårlige boliger,…

Read more

Arealavvik ved din bolig

Arealavvik ved din bolig Det kan oppleves svært surt å ha kjøpt en bolig som viser seg å være mindre enn opplyst. Du føler deg kanskje lurt og snytt, men foreligger det en kjøpsrettslig mangel? Og hvor stort må arealavviket i så fall være? Vi gir deg svaret og tilbyr advokathjelp ved behov. 1. Utgjør…

Read more